کارگاه های تخصصی

Ads-Kargah-2Haftegi-1کارگاه‌های هفتگی خانه کاریکاتور، بعد از ظهر سه‌شنبه‌های یک هفته در میان در خانه هنر مندان اصفهان برگزار می‌شود

پژوهش و مقالات

معرفی تکنیک ادامه دادن / نوشته علی اسدی 

مقاله کامل را بخوانید

ماهنامه طنز نیمروز

Cover-Nimrooz-36